இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

By Jeevan
|

என்னது கூகுள் வழியாக புகைப்படம் எடுக்க முடியுமா? என கேள்வி கேட்பவர்களுக்கு, கூகுள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ஸ்ட்ரீட் வியூ பற்றி தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிறோம். இதை ஆராய்ந்துவரும் அமெரிக்காவின் ராஃப்மேன் என்பவரால் எடுக்கப்பட்ட படங்களே கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை. இவரின் '9 எய்ஸ் ஆப் கூகுள் ஸ்ட்ரீட் வியூ' என்ற ப்ராஜெக்ட் அமெரிக்காவில் மிகவும் பிரபலமானதாம். ஒரு கூகுள் காரில் 9 கேமராக்கள் பொருத்தி 10-20 மீட்டர்களுக்கு ஒரு படத்தை எடுக்கவேண்டும். இவற்றை கேமராக்கள் தானாகவே எடுத்துக்கொள்ளுமாம்.

இது எப்படிச் சாத்தியமானது என்பதுபோன்ற விவரங்கள் சரியாக தெரியவில்லை. அவ்வாறு எடுக்கப்பட்டவைகளில் சில சிறந்த படங்களை உங்களுக்காக இங்கே பகிர்ந்துள்ளோம்.

ராணுவ அதிகாரியால் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நிறுவனம்...மாபெரும் சாம்ராஜ்ஜியம்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

இவை கூகுள் வழியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே!

கூகுளின் புதிய வசதியான ஸ்ட்ரீட் வியூவிற்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் இவை. மேலும் படங்கள் அடுத்தடுத்த பக்கங்களில்...

Best Mobiles in India

சிறந்த தொலைபேசி

உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X