சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

By Jeevan
|

2012ல் செல்போன் விற்பனையில் மிகப்பெரிய வெற்றிபெற்று தற்சமயம் நம்பர் 1 இடத்திலிருக்கும் சாம்சங் நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் தென்கொரியாவில் இருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள்.

சாம்சங் தலைமை அலுவலகம் இருக்கும் இடத்தின் பெயர் 'சாம்சங் டவுன்' என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே மொத்தமாக மூன்று பிரமாண்ட கட்டிடங்களை கட்டியுள்ளது சாம்சங்! தென்கொரியாவின் சீயூல் பகுதியில்தான் இது இருக்கிறது. 3 கட்டிடங்கள் முறையே, சாம்சங் எலெக்ட்ரானிக்ஸ், சாம்சங் C&T மற்றும் சாம்சங் இன்சூரன்ஸ். இம்மூன்று கட்டிடங்களும் முறையே 200, 150 மற்றும் 150 மீட்டர் உயரமுடையது. மேலும் இவை 44, 39 மற்றும் 32 தளங்களை கொண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் படங்கள் இங்கே!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் தலைமை அலுவலகம் இருக்கும் இடத்தின் பெயர் 'சாம்சங் டவுன்' என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே மொத்தமாக மூன்று பிரமாண்ட கட்டிடங்களை கட்டியுள்ளது சாம்சங்! தென்கொரியாவின் சீயூல் பகுதியில்தான் இது இருக்கிறது. 3 கட்டிடங்கள் முறையே, சாம்சங் எலெக்ட்ரானிக்ஸ், சாம்சங் C&T மற்றும் சாம்சங் இன்சூரன்ஸ். இம்மூன்று கட்டிடங்களும் முறையே 200, 150 மற்றும் 150 மீட்டர் உயரமுடையது. மேலும் இவை 44, 39 மற்றும் 32 தளங்களை கொண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் படங்கள் இங்கே!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் தலைமை அலுவலகம் இருக்கும் இடத்தின் பெயர் 'சாம்சங் டவுன்' என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே மொத்தமாக மூன்று பிரமாண்ட கட்டிடங்களை கட்டியுள்ளது சாம்சங்! தென்கொரியாவின் சீயூல் பகுதியில்தான் இது இருக்கிறது. 3 கட்டிடங்கள் முறையே, சாம்சங் எலெக்ட்ரானிக்ஸ், சாம்சங் C&T மற்றும் சாம்சங் இன்சூரன்ஸ். இம்மூன்று கட்டிடங்களும் முறையே 200, 150 மற்றும் 150 மீட்டர் உயரமுடையது. மேலும் இவை 44, 39 மற்றும் 32 தளங்களை கொண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் படங்கள் இங்கே!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் தலைமை அலுவலகம் இருக்கும் இடத்தின் பெயர் 'சாம்சங் டவுன்' என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே மொத்தமாக மூன்று பிரமாண்ட கட்டிடங்களை கட்டியுள்ளது சாம்சங்! தென்கொரியாவின் சீயூல் பகுதியில்தான் இது இருக்கிறது. 3 கட்டிடங்கள் முறையே, சாம்சங் எலெக்ட்ரானிக்ஸ், சாம்சங் C&T மற்றும் சாம்சங் இன்சூரன்ஸ். இம்மூன்று கட்டிடங்களும் முறையே 200, 150 மற்றும் 150 மீட்டர் உயரமுடையது. மேலும் இவை 44, 39 மற்றும் 32 தளங்களை கொண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் படங்கள் இங்கே!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் தலைமை அலுவலகம் இருக்கும் இடத்தின் பெயர் 'சாம்சங் டவுன்' என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே மொத்தமாக மூன்று பிரமாண்ட கட்டிடங்களை கட்டியுள்ளது சாம்சங்! தென்கொரியாவின் சீயூல் பகுதியில்தான் இது இருக்கிறது. 3 கட்டிடங்கள் முறையே, சாம்சங் எலெக்ட்ரானிக்ஸ், சாம்சங் C&T மற்றும் சாம்சங் இன்சூரன்ஸ். இம்மூன்று கட்டிடங்களும் முறையே 200, 150 மற்றும் 150 மீட்டர் உயரமுடையது. மேலும் இவை 44, 39 மற்றும் 32 தளங்களை கொண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் படங்கள் இங்கே!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் தலைமை அலுவலகம் இருக்கும் இடத்தின் பெயர் 'சாம்சங் டவுன்' என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே மொத்தமாக மூன்று பிரமாண்ட கட்டிடங்களை கட்டியுள்ளது சாம்சங்! தென்கொரியாவின் சீயூல் பகுதியில்தான் இது இருக்கிறது. 3 கட்டிடங்கள் முறையே, சாம்சங் எலெக்ட்ரானிக்ஸ், சாம்சங் C&T மற்றும் சாம்சங் இன்சூரன்ஸ். இம்மூன்று கட்டிடங்களும் முறையே 200, 150 மற்றும் 150 மீட்டர் உயரமுடையது. மேலும் இவை 44, 39 மற்றும் 32 தளங்களை கொண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் படங்கள் இங்கே!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் தலைமை அலுவலகம் இருக்கும் இடத்தின் பெயர் 'சாம்சங் டவுன்' என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே மொத்தமாக மூன்று பிரமாண்ட கட்டிடங்களை கட்டியுள்ளது சாம்சங்! தென்கொரியாவின் சீயூல் பகுதியில்தான் இது இருக்கிறது. 3 கட்டிடங்கள் முறையே, சாம்சங் எலெக்ட்ரானிக்ஸ், சாம்சங் C&T மற்றும் சாம்சங் இன்சூரன்ஸ். இம்மூன்று கட்டிடங்களும் முறையே 200, 150 மற்றும் 150 மீட்டர் உயரமுடையது. மேலும் இவை 44, 39 மற்றும் 32 தளங்களை கொண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் படங்கள் இங்கே!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் தலைமை அலுவலகம் இருக்கும் இடத்தின் பெயர் 'சாம்சங் டவுன்' என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே மொத்தமாக மூன்று பிரமாண்ட கட்டிடங்களை கட்டியுள்ளது சாம்சங்! தென்கொரியாவின் சீயூல் பகுதியில்தான் இது இருக்கிறது. 3 கட்டிடங்கள் முறையே, சாம்சங் எலெக்ட்ரானிக்ஸ், சாம்சங் C&T மற்றும் சாம்சங் இன்சூரன்ஸ். இம்மூன்று கட்டிடங்களும் முறையே 200, 150 மற்றும் 150 மீட்டர் உயரமுடையது. மேலும் இவை 44, 39 மற்றும் 32 தளங்களை கொண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் படங்கள் இங்கே!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் தலைமை அலுவலகம் இருக்கும் இடத்தின் பெயர் 'சாம்சங் டவுன்' என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே மொத்தமாக மூன்று பிரமாண்ட கட்டிடங்களை கட்டியுள்ளது சாம்சங்! தென்கொரியாவின் சீயூல் பகுதியில்தான் இது இருக்கிறது. 3 கட்டிடங்கள் முறையே, சாம்சங் எலெக்ட்ரானிக்ஸ், சாம்சங் C&T மற்றும் சாம்சங் இன்சூரன்ஸ். இம்மூன்று கட்டிடங்களும் முறையே 200, 150 மற்றும் 150 மீட்டர் உயரமுடையது. மேலும் இவை 44, 39 மற்றும் 32 தளங்களை கொண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் படங்கள் இங்கே!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் தலைமை அலுவலகம் இருக்கும் இடத்தின் பெயர் 'சாம்சங் டவுன்' என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே மொத்தமாக மூன்று பிரமாண்ட கட்டிடங்களை கட்டியுள்ளது சாம்சங்! தென்கொரியாவின் சீயூல் பகுதியில்தான் இது இருக்கிறது. 3 கட்டிடங்கள் முறையே, சாம்சங் எலெக்ட்ரானிக்ஸ், சாம்சங் C&T மற்றும் சாம்சங் இன்சூரன்ஸ். இம்மூன்று கட்டிடங்களும் முறையே 200, 150 மற்றும் 150 மீட்டர் உயரமுடையது. மேலும் இவை 44, 39 மற்றும் 32 தளங்களை கொண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் படங்கள் இங்கே!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் தலைமை அலுவலகம் இருக்கும் இடத்தின் பெயர் 'சாம்சங் டவுன்' என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே மொத்தமாக மூன்று பிரமாண்ட கட்டிடங்களை கட்டியுள்ளது சாம்சங்! தென்கொரியாவின் சீயூல் பகுதியில்தான் இது இருக்கிறது. 3 கட்டிடங்கள் முறையே, சாம்சங் எலெக்ட்ரானிக்ஸ், சாம்சங் C&T மற்றும் சாம்சங் இன்சூரன்ஸ். இம்மூன்று கட்டிடங்களும் முறையே 200, 150 மற்றும் 150 மீட்டர் உயரமுடையது. மேலும் இவை 44, 39 மற்றும் 32 தளங்களை கொண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் படங்கள் இங்கே!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் தலைமை அலுவலகம் இருக்கும் இடத்தின் பெயர் 'சாம்சங் டவுன்' என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே மொத்தமாக மூன்று பிரமாண்ட கட்டிடங்களை கட்டியுள்ளது சாம்சங்! தென்கொரியாவின் சீயூல் பகுதியில்தான் இது இருக்கிறது. 3 கட்டிடங்கள் முறையே, சாம்சங் எலெக்ட்ரானிக்ஸ், சாம்சங் C&T மற்றும் சாம்சங் இன்சூரன்ஸ். இம்மூன்று கட்டிடங்களும் முறையே 200, 150 மற்றும் 150 மீட்டர் உயரமுடையது. மேலும் இவை 44, 39 மற்றும் 32 தளங்களை கொண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் படங்கள் இங்கே!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் அலுவலகம் 44 அடுக்குள் கொண்டது!

சாம்சங் தலைமை அலுவலகம் இருக்கும் இடத்தின் பெயர் 'சாம்சங் டவுன்' என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே மொத்தமாக மூன்று பிரமாண்ட கட்டிடங்களை கட்டியுள்ளது சாம்சங்! தென்கொரியாவின் சீயூல் பகுதியில்தான் இது இருக்கிறது. 3 கட்டிடங்கள் முறையே, சாம்சங் எலெக்ட்ரானிக்ஸ், சாம்சங் C&T மற்றும் சாம்சங் இன்சூரன்ஸ். இம்மூன்று கட்டிடங்களும் முறையே 200, 150 மற்றும் 150 மீட்டர் உயரமுடையது. மேலும் இவை 44, 39 மற்றும் 32 தளங்களை கொண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் படங்கள் இங்கே!

Gadgets Gallery

Best Mobiles in India

சிறந்த தொலைபேசி

உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X