நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை!!

|

கிழக்கு சீனாவில் உள்ள குயிங்டோவ் என்ற இடத்தில் உள்ளது அந்த கடற்க்கரை. இந்த கடற்கரையில் பாசான்கள் மிக அதிக அளவில் படிந்துள்ளது.

சீன அரசாங்கம் இதுவரை 19,800 டன் எடை அளவு கொண்ட பாசான்களை இதுவரை அப்புறப்படுத்தியுள்ளதாம்.

2008 ஆம் ஆண்டிற்க்கு பிறகு 2013ல் தான் இவ்வளவு அதிகமான பாசான்கள் படிந்துள்ளதாம்.

இதை சுத்தம் செய்வதற்க்கு சீன அரசாங்கம் இதுவரை 30 மில்லியன் டாலர் செலவு செய்துள்ளதாம்.

அதிகமான பாசான்கள் படிவதால் சீன அரசாங்கத்திறக்கு 100 மில்லியன் டாலர் சேதாரம் ஆகிறதாம்.

இந்த பாசான்கள் கெட்டு போன பின் அழுகின முட்டை போல் நாற்றம் வீசுமாம். சீனர்களுக்கு மூக்கு இல்லை என்று நாம் வேடிக்கையாக சொல்வதுண்டு, அது உண்மையாக இருக்குமோ என்று எண்ணும் வகையில் சீனர்கள் இந்த நாற்றம் பிடித்த கடற்க்கரையில் விளையாடுகின்றனர்.

கிழே உள்ள சிலைட்சோவில் குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை மற்றும் சில குறிப்புகளை பாருங்கள்.

Click Here For New Gadgets Gallery

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை!!

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை!!

2007ல் தான் பாசான்கள் முதலில் படிய ஆரம்பித்துள்ளது.

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

குயிங்டோவ் நகரத்தில் 8 மில்லியன்க்கு அதிகமான மக்கள் வசிக்கின்றனர்.

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

சென்ற ஆண்டுகளை விட இந்த ஆண்டு பாசான்கள் இருமடங்கு அதிகம் படிந்துள்ளதாக சீன அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

அதிகமான பாசான்கள் படிந்துள்ள பகுதி.

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

இந்த பாசான்கள் கெட்டு போன பின் அழுகின முட்டை போல் நாற்றம் வீசுமாம்.

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

கெட்டு போன பாசான்கள் விஷ வாயுக்களை உருவாக்குமாம்.

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

2008ல் இதை சுத்தப்படுத்த 10,000 வேலை ஆட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

5000 சதுர மைல்களுக்கு பாசான்கள் படிந்துள்ளது.

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

இந்த பாசான்களை உரமாக பயன்படுத்தலாம்.

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

சீன அரசாங்கம் இதுவரை 19,800 டன் எடை அளவு கொண்ட பாசான்களை இதுவரை அப்புறப்படுத்தியுள்ளதாம்.

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

இதை சுத்தம் செய்வதற்க்கு சீன அரசாங்கம் இதுவரை 30 மில்லியன் டாலர் செலவு செய்துள்ளதாம்.

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

அதிகமான பாசான்கள் படிவதால் சீன அரசாங்கத்திறக்கு 100 மில்லியன் டாலர் சேதாரம் ஆகிறதாம்.

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

பாசான்களில் விளையாடும் மனிதர்கள்.

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

பாசான்களை ருசித்து பார்க்கும் மனிதர்.

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

பாசான்கள் நிறைந்த தண்ணீரில் உல்லாசமாக விளையாடும் சிறுவன்.

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

நாற்றம் பிடித்த சீனக் கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

குயிங்டோவில் உள்ள பாசான்கள் படிந்த கடற்க்கரை

Click Here For Latest Gadgets Gallery

Best Mobiles in India

சிறந்த தொலைபேசி

உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X