இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

By Jeevan
|

நம்மில் பெரும்பாலானோருக்கு உயரமான கட்டிடங்கள் என்றாலே பயம். இதில் அதன் மேல் ஏறுவதெங்கே, அதன் விளிம்பில் அசால்ட்டாக நிற்பது எங்கே! ஆனால் இங்கே ஒருவர் பல அடுக்குமாடிகளைக் கொண்ட கட்டிடங்களின் விளிம்பில் நிற்கிறார், தொங்குகிறார். பார்க்கும்பொழுதே நடுக்கம் வருகிறது.

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இவ்வளவு உயரத்தில் பயமே இல்லாமல் நிற்கிறார்!

இதை செய்தவருக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? கண்டிப்பாக பயந்திருந்தால் இதை செய்திருக்க முடியாது. பெரிய தைரியசாலி தான். புகைப்படங்களைப் பார்த்து நீங்களும் நடுங்கவேண்டுமெனில் படங்கள் கீழே! யாம் பெற்ற இன்பத்தை வையகமும்பெற ஷேர் பண்ணுங்கப்பா!

Image Source : Mustag wanted

Best Mobiles in India

சிறந்த தொலைபேசி

உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X