பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

By Jeevan
|

'விப்ரோ' ஐடி பற்றித்தெரிந்தோருக்கு, இதுவொரு கனவு, லட்சியம் மற்றும் ஆசை. எப்படியாவது இந்நிறுவனத்தில் வேலைசெய்யவேண்டும் என்பது பல லட்சக்கணக்கான இளையசமுதாயத்தினரின் எண்ணமாகவே இருக்கும்.

இந்த விப்ரோ அலுவலகத்தை பற்றி சில தகவல்கள்...

விப்ரோ ஒரு இந்திய நிறுவனம் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். 1945ல் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டது. முதலில் இந்நிறுவனத்தின் முக்கியமான தொழிலே சூரியகாந்தியை மையப்படுத்தியதாக இருந்தது.

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள் தான் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

பெங்களூர் விப்ரோ அலுவலகத்தை பார்க்கவேண்டுமா?

இந்நாளில் ஐடி துறையில் கொடிகட்டிப்பறக்கும் இந்த விப்ரோவில் 2012ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்தம் 1,40,000 பணியாளர்கள் இருக்கிறார்களாம். மேலும் இந்நிறுவனம் 54 நாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது. அதன் படங்கள்!

Best Mobiles in India

சிறந்த தொலைபேசி

உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X