சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

By Jeevan
|

உலகத்தரம் வாய்ந்த டெக்பார்க்குகள் நமது சென்னையிலும் இருக்கவேசெய்கிறது. பல்வேறு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களும் நமது ஊரிலும் தங்களது கிளைகளை திறக்க இம்மாதிரியான டெக் பார்க்குகளையே நம்புகின்றனர்.

இன்று நாம் பார்க்கவிருப்பது சென்னையின் ஒலிம்பியா டெக் பார்க் பற்றிய விபரங்கள். இது 2006ஆம் ஆண்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. கிண்டியில் அமைந்துள்ள இது, விமான நிலையத்திலிருந்து 5கிமீ தொலைவிலும், கிண்டி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 1.2 கிமீ தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது.

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு. படங்கள் கீழே!

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

சென்னையின் 'ஒலிம்பியா' டெக் பார்க்....

மொத்தம் 14 ஐடி நிறுவனங்கள் இந்த ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கில் அலுவலகங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் HP, AONHewitt போன்ற ஐடி துறைசார்ந்த பெரிய நிறுவனங்களும் உள்ளன என்பதே இந்த ஒலிம்பியாவின் சிறப்பு.

Best Mobiles in India

சிறந்த தொலைபேசி

உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X