இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

By Jeevan
|

இந்தியாவில் அதிநவீன மற்றும் மாடர்ன் IT பார்க் சென்னையில் தான் உள்ளது. இந்த IT பார்க்கானது சென்னை அம்பத்தூரில் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியா லேன்ட் டெக்பார்க் என அழைக்கப்படும் இந்த கட்டிடத்தில் மொத்தம் 16 லெவல்கள் உள்ளன. அதில் 3 பேஸ்மெண்ட்கள் மற்றும் 13 மேல் அடுக்குகளும் அடங்கும். இந்த கட்டிடமானது 24 லட்ச சதுரஅடி பரப்பளவில் கட்டப்பட்டுள்ளதே இதன் சிறப்பம்சம்.

இந்த அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

இந்தியாவின் மாடர்ன் 'IT பார்க்' சென்னையில் உள்ளது...

சென்னையில் உள்ள இந்த IT பார்க் அலுவலகத்தின் மாதிரிகள் மற்றும் கட்டப்பட்டபொழுது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் உங்களுக்காக!

Gadgets Pictures

Best Mobiles in India

சிறந்த தொலைபேசி

உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X